ALGEMENE VOORWAARDEN 2019

MEESTER LEIJSTRA is een eenmanszaak gedreven door mr. Mariëlle Leijstra die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59732199.

Adresgegevens:
MEESTER LEIJSTRA
t.a.v. mr. M. Leijstra
Adriaan Coenenstraat 13
2584RE Den Haag
www.meesterleijstra.nl
info@meesterleijstra.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen mij en mijn klanten of andere opdrachtgevers. 

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf MEESTER LEIJSTRA bedoeld. 

1. Definities
a. Offerte: het document waarin ik je een (schriftelijke) aanbieding doe over een dienst en de prijs die ik hiervoor vraag.
b. Opdracht: de dienst (zoals adviseren, trainen en spreekopdrachten) die door mij geleverd zal worden.
c. Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie ik een overeenkomst sluit.
d. Overeenkomst: de schriftelijke afspraak voor een opdracht tussen mij en de opdrachtgever.
e. Partijen: Ik en de opdrachtgever samen.
f. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook e-mail bedoeld.

2. Algemeen
a. In mijn bedrijf richt ik me op het trainen van ondernemers en het geven van juridisch advies. Daarnaast ben ik ook in te huren als spreker.
b. Je kunt me bellen of mailen voor een opdracht of kunt je aanmelden via de website. Ik stuur je namens MEESTER LEIJSTRA een bevestiging van de opdracht met hierin in ieder geval de dienst die ik zal leveren en de kosten hiervoor. De bevestiging door MEESTER LEIJSTRA is een aanvaarding van de opdracht. Hiermee komt een overeenkomst van opdracht tot stand.
c. Ik zal me er altijd voor inspannen dat mijn algemene voorwaarden altijd eenvoudig zijn te raadplegen, voordat er een overeenkomst tot stand komt. Op het moment dat jij een overeenkomst met mij aangaat, verklaar jij als opdrachtgever dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.
d. Eventuele (algemene) voorwaarden van jou als opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Offertes
a. Alle offertes die ik doe zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte of prijsopgave een termijn van aanvaarding is gesteld.
b. Ik ben alleen aan de offerte of prijsopgave gebonden als de aanvaarding hiervan door de jou als opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Ik zal dit ook in de offerte aangeven.
c. De in de offerte of prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW of andere (overheids)heffingen. Ook zijn de prijzen exclusief reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij ik heb aangegeven.


4. Uitvoering van de opdracht

a. Ik zal me altijd inspannen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ik heb bij de uitvoering van de opdracht daarom een zogenaamde inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
b. Het kan nodig zijn dat ik bepaalde werkzaamheden laat verrichten door derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van anderen die een onderdeel van een training geven of die (juridische) stukken opstellen. De volgende artikelen die betrekking hebben op de overeenkomst van opdracht worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten: artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.


5. Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

a. Op de teksten en materialen van mijn workshops, trainingen, webinars/ seminars etc. bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de workshop mag je de materialen gebruiken voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
b. Het is ook niet toegestaan om de kennis die je in mijn workshop hebt opgedaan commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen workshop of programma of op een andere manier, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
c. Doe je dit toch, dan ben jij een direct opeisbare boete van € 5.000,- verschuldigd voor iedere overtreding. Ik kan daarnaast een boete van € 500,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt opleggen. Ten slotte heb ik daarnaast ook het recht om schadevergoeding te vorderen.


6. Aansprakelijkheid

a. De totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
b. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
c. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.
d. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar. Deze termijn begint te lopen op de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.
e. Jij als opdrachtgever vrijwaart mij en eventueel door mij ingeschakelde personen voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het resultaat van de opdracht. Als voorbeeld kun je hierbij denken aan de situatie dat een deelnemer van een workshop, training of webinar die informatie uit deze workshop, training of webinar verkeerd gebruikt of interpreteert en hierdoor schade lijdt. Artikel 6:76 BW dat gaat over de aansprakelijkheid bij gebruik van hulppersonen is uitgesloten.


7. Overmacht

a. Als er sprake is van overmacht, waardoor ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) kan nakomen, zal er in onderling overleg worden gezocht naar een passende oplossing.
b. Met overmacht wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Denk hierbij aan ziekte van mezelf of een naast familielid (echtgenoot of kinderen) en verkeershinder.
c. Voor zover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen en hier kan een zelfstandige waarde aan worden toegekend dan ben jij verplicht om voor dit gedeelte te betalen.

8. Betalingsvoorwaarden
a. De kosten voor deelname aan de workshop dienen te worden voldaan, vóórdat de workshop plaatsvindt. Als je op de dag dat de workshop plaatsvindt nog niet hebt betaald, heb ik het recht jou de toegang tot de workshop te weigeren.
b. Voor andere diensten, zoals advisering en spreekopdrachten, wordt achteraf gefactureerd en hanteer ik een betalingstermijn van 14 dagen na verzending van de factuur.
c. Betaling in termijnen is alleen in onderling overleg mogelijk en kan afhangen van de waarde of de duur van de opdracht.
d. Als je niet binnen de betaaltermijn hebt betaald, ben je van rechtswege in verzuim. Ik zal je eerst een herinnering sturen. Als je binnen de in de herinnering genoemde termijn alsnog niet hebt betaald, ben je vanaf dat moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
e. Bij het niet naleven van de betaalvoorwaarden heb ik het recht de opdracht te stoppen.


9. Annuleringsvoorwaarden en garantie

a. Je kunt alleen per e-mail je deelname voor de workshop annuleren. Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail. Uit de e-mail moet zonder enig voorbehoud en ondubbelzinnig de annulering blijken.
b. Alleen als je langer dan 30 dagen voor de datum van de workshop annuleert krijg je je kosten voor deelname van mij teruggestort.
c. Als je tussen 30 en 14 dagen voor de datum van de workshop annuleert, krijg je 50% van de investering teruggestort.
d. Als je minder dan 14 dagen voor de datum van de workshop annuleert, ben je 100% verschuldigd.
e. Uiteraard is het wel mogelijk om je te laten vervangen door iemand die nog niet op de deelnemerslijst staat. Ik hoor dit graag zo snel mogelijk, zodat ik deze deelnemer het lesmateriaal op tijd kan toesturen.

10. Klachten 
a. Mocht je ontevreden zijn over de workshop, een factuur of een andere dienst van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een e-mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
b. Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van de workshop of 14 dagen na het ontvangen van een factuur van een andere geleverde dienst aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
c. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
d. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

11. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
a. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor informatie die tijdens de workshops door deelnemers met elkaar wordt gedeeld.
b. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door mij, jou of (andere) deelnemers van de workshop is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
c. De geheimhoudingsverplichting geldt niet als:
– ik verplicht ben tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
– de informatie algemeen bekend wordt;
– ik optreed voor mezelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
d. Ik neem de privacy van mijn klanten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me hierbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
e. Voor meer informatie hierover verwijs ik je graag naar mijn privacyverklaring. Deze kun je vinden in de footer van mijn website.

12. Overig 
a. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
b. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
c. Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
d. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

13. Geschillen en toepasselijk recht
a. Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
b. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de Rechtbank te Den Haag, die bij uitsluiting van andere rechtbanken bevoegd is kennis te nemen van ons geschil.
c. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

MEESTER LEIJSTRA
Adriaan Coenenstraat 13
2584RE Den Haag
KVK: 59732199

 

CONTACTGEGEVENS 
Mariëlle Leijstra
06 - 4565 9217
info@meesterleijstra.nl

Copyright 2019 Meester Leijstra | algemene voorwaarden | privacyverklaring | ontwerp door Jan & Sien